1908 год. 14 Декемврий – Създаване на Кооперация „ИЗВОР“ село Бела, Белоградчишко


No 322 / 06.03.2015 г.


 

Кооперация “Извор” с.Бела”

Книга  1908г. – 1914г.

“Протоколна книга на Управителния и Контролния съвети”

14.12.1908г. до 31.12.1913г. Съдържа 88 листа.

Видински държавен архив Фонд №251

1908 1908-1


 

Днесъ на 14 ти Декемврий 1908 година подписаните жит. На с.Бела, Белоград. Околия, се събрахме въ помещението на Белското училище по поканата на учителя ни Вълчо Кръстевъ, да обмислимъ за основаването на едно земледелческо спестовно заемно дружество.

За председателъ на бюрото избрахме свещ.Марко Стояновъ, а за секретаръ учителя ни Вълчо Кръстевъ.

Въ съзнание на нуждата отъ такова едно дружество и на всички ония ползи, които това дружество ще донесе за нашето нравствено и материално повдигание, ний решихме да основемъ върху началата на солидната неограничена отговорностъ на всички членове едно кооперативно кредитно дружество подъ название “Земледелческо-спестовно-заемно дружество “Изворъ” с.Бела, Белоградчишка околия.

Господинъ Вълчо Кръстевъ прочете уставатъ, когото разписахме членъ по-членъ и когото напълно одобрихме и приехме, тъй както е приложенъ при настоящия протоколъ и подписанъ от насъ.

Следъ това пристъпихме къмъ изборъ на управителенъ и контролни-съвети и съ явно гласоподавание избрахме.

1.За членове на управителния съветъ: Иванъ Груевъ, Матей Петровъ, Иванъ Н.Коравский, Спасъ Тодоровъ и Маринъ Пановъ, които пъкъ избраха по-между си за председателъ: Иванъ Груевъ

Касиеръ-деловодителъ М.Пановъ.

II.За членове на контролния съветъ:

Свещ.Марко Стояновъ, Василъ Ивановъ, Стоянъ Каменовъ, Цветко Петровъ и Пешо Стаменовъ, които изъ по-между си избраха за председателъ: Свещ.Марко Стояновъ

деловодителъ: Василъ Ивановъ , съветници останалите трима.

Определихме касиера да представи редовна и реална гаранция въ размеръ 300 лева и натоварихме управителни и контролни съвети да я предадатъ на съхранение въ Българската Нар. Земеделческа банка, Белоградчишкий клонъ, както и да направятъ всичко каквото е необходимо за утвърждение на устава отъ надлежний окр. Съдъ, съгласно наредбите на търговския законъ.

Председседател на събранието

Свещ : М.Стоянов /подпис/

Секретар : Вълчо Кръстевъ /подпис/

Членове подписали 24 души.

Протоколъ №2

Днесъ 6 септември 1909г. с.Бела Подписаните членове на Кооперативното дружество “Изворъ” въ присъствието на членовете:

Св.Марко Стояновъ, Маринъ Пановъ, Цветко Петровъ, Иванъ Груевъ,

Нено Н.Петковъ, Пешо Стаменовъ, Доно Бонджовъ, Стоянъ Каменовъ,

Василъ Томовъ, Рангелъ Неновъ, Моцо Ивановъ, Иванъ Младеновъ, Матей Петровъ, Стоянъ Герговъ, Цоло Николовъ, Симеонъ Димитровъ и Василъ Ивановъ, а в отсъствието на Спасъ Тодоровъ, Луканъ Атанасовъ, Никола Ст.Миновски, Косто Лиловъ, Петъръ Стояновъ, Иванъ Н.Коравски  и  Михаилъ Ивановъ ; събрани днесъ на първо общо събрание / съгл.чл.24 и 25 отъ устава/ за решавание да се отпусне отъ Българската земледелческа банка – Белоградчишки клонъ,

Кредитъ на дружеството на текуща лихвена сметка, опред.процента на различни видове влогове и др.

Председателя докладва:

1.Че дружеството требва днесъ да поиска кредитъ и да определи размерътъ му.

2.Процентите, които ще се плащатъ на разните видове влогове, също и процента, който ще взема дружеството отъ членовете си, за заемите имъ.

III. Да се гласува бюджета за 1908 година и да се определи вътрешниятъ редъ на дружеството за да почне да функционира правилно.

Събранието следъ, като ислуша председателя и като обмисли всестранно върху всички по горни въпроси

Определи:

1.Да се помоли Българската земледелческа банка, белоградчишки клонъ, та да открие кредитъ на дружеството ни по текуща лихвена сметка 4000 лв. /словомъ четири хиляди лева/

2.Определи процента, който ще плаща дружеството на разните видове влогове, който процентъ да бъде: а/ За срочните, членски и спестовни

влогове за една 6%, за две и три години по 6,5%, а за бесрочните и детски влогове по 3%, а пък за заемите на членовете по 8%.

3.Определи размерътъ на срочните влогове да бъде най-малко 50 лева /петдесет лева/, а най-много 2000лв. /словом две хиляди лева/; спестовните влогове да бъдатъ от 20 ст. До 50 /петдесетъ/ лева, бесрочните от 10 /десет/ лева до 100 /сто/ лева и членски вноски по 1 левъ на месец.

4.Определи бюджета за 1910г. Да бъде по прихода 48 лв., а по разхода на същата сума.

5..Определи касиерът да има право да държи при себе си на …….

 

…..и да представи гаранция за 300 /триста/ лева.

5.Приемна се оставката на бивщият деловодителъ – Спасъ Тодоровъ и се определи от събранието да заеме местото му свещеника Марко Стояновъ /Написано “учителят Никола Василевъ” и след това задраскано/.

7.Общото годишно събрание да става всяка година на 2 Февруари.

8.Дружеството да работи всекой празниченъ денъ от 9-12 часове сутринъта.

Председателъ: Ив.Груевъ

Деловодителъ: Н.Василевъ

Членове: Цв.Петр

Нено Н. Петков

Рангелъ Неновъ

Симеонъ Димитровъ   /подп. Нено Н.Петковъ/

Василъ Томовъ

Матей Петровъ

Младенъ Ивановъ

Маринъ Пановъ

В.Ивановъ

Ив.Н.Коравски

Св.М.Стоянов

Стоянъ Каменовъ

Ив.Младеновъ

Ст.Герговъ

Пешо Стаменов

Доно Бонджов

Цоло Николов

Симион имитров


1908-2 1908-3


1908-4 1908-5


 

 

Стр.2

1908-6


 

Протокол N2

1908-7 1908-8


1908-9 1908-10


1908-11


1908-12 1908-13

*Председател: Иван Груев ( Иван Груев Иванов )

*Деловодство: Николо Василев

*Членове: Цветко Петров

 • Нено Н.Петков ( Нено Нечев Петков)
 • Рангел Ненов (Рангел Ненов Стоянов)

 • Симеон Димитров    р.1876 – п.1919 г.

 • Васил Томов   п.15.06.1944 г.

 • Матей Петров ( Матей Петров Груев)

 • Младен Иванов

 • Марин Панов ( Марин Панов Каменов – Кумитски р.1883 – п.1941 г.)

 • Васил Иванов ( Васил Иванов Найденовски п.1943 г.))

 • Ив.Н.Коравски ( Иван Ненов Коравски п. 1965 г.)

 • Свещ Марко Стоянов ( Марко Стоянов Велков п.1957 г.)

 • Стоян Каменов ( Стоян Иванов Каменов п.1915 г.)

 • Иван Младенов

 • Стоян Гергов

 • Пешо  Стаменов

 • Доно Бонджов  р. 1840 – п. 08.08.1920 г.

 • Цоло Николов ( Цоло Николов Мицаковски п. 1935 г.)

 • Симеон Димитров

 


06.02.2015 год. IBSBela


 

 

 

About IBSBela

Всичко за село Бела, Област Видин /до 1934г. Община Бела/
Публикувано на История, Кооперацията на село Бела и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s