1906 год. 1 Декемврий – ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 27 на Белский Селски Общински Съвет.


N 666 / 3.01.2018 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 27

„Днес на 1 Декемврий 1906 год. с. Бела. Подписаний Белский Селски Общински Съвет в състав общински Кмет Васил Попов, Помощник Кмет Тодор Панов и Секретар Васил Иванов и в отсъствието на другите членове, пристъпи към разглеждане на подаденото заявление от Васил Тодоров от с.Бела, подадено от същия на 12 Ноемврий 1906 год. зарегистрирано под вх.N1273…. с което моли да се мотивира постановление върху собствеността му на недвижим имот, а именно: Една нива в района на с.Бела в местността “ Под Гламата“ състояща се от 15 декара до съседи: от две страни Тодор Йоцов, 3. Андрей Йоцов, 4. Алекси Цветков, като му се издаде удостоверение препис за собственоственоста му и че не дължи нищо в общинското управление…..“

Васил Тодоров владее същият имот от 3 години, който е закупил от Николчо Лазаров от гр.Белоградчик, който пък го е купил от наследниците на Исмаил Х. Ибрахимов също от град Белогродчик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Печат: БЕЛСКА СЕЛСКА ОБЩИНА – БЕЛАГРАДЧИШ. ОКОЛ. – ВИДИНСКО ОКРЪЖИЕ

Общински кмет: /П/ Васил Попов

Секретар: /П/ Васил Иванов


ИНФОРМАЦИЯ!!!

„Списък на децата от с.Калугер, Белоградчишка околия, родени през 1935, 36, 37 и 1938 година – подлежащи на прогимназиално образование.“

 

 

 

 

 

 

 

1.Никола Антов Василев – 1935г. учи с.Бела, 2.Райна Тодорова Лозанова-1935г. с.Бела, 3.Костадина Иванова Тасева-1935г. с-Бела, 4.Николина Лазарова Николова-1935г. ???, 5.Костадина Тодорова Секулова-1935г. ???, 6.Мария Кръстева Николова-1935г. ???, 7.Александър Николов Симеонов-1935г. с.Бела, 8.Виолета Петрова Панкова-1935г. ???, 9.Тодор Цветков Тодоров-1936г. с.Бела, 10.Милчо Иванов Григоров-1936г. гр.Белоградчик, 11.Людмила Иванова Тодорова-1936г. гр.Белоградчик, 12.Иван Велков Димитров-1936г. с.Бела, 13.Георги Петров Георгиев-1936 г. гр.Белоградчик, 14.Костадина Иванова Найденова-1936г. гр.Белоградчик, 15.Емил Иванов Василев-1936г. с.Бела, 16.Вълчо Димитров Лозанов-1936 г. с.Бела, 17.Йордан Иванов Герасимов-1938 г. с.Бела, 18.Васил Илиев Василев-1936 г. с.Бела, 19.Петър Тодоров Петров.1937г. с.Бела, 20.Надежда Атанасова Василева-1937г. с.Бела, 21.Николина Иванова Томова-1937г. с.Бела, 22.Кръсто Александров Кръстев-1937г. гр.Белоградчик, 23.Живко Николов Живков-1937г. с.Бела, 24.Лазаринка Тодорова Лазарова-1937г. гр.Белоградчик, 25.Ката Тодорова Якимова-1937 г. ???, 26.Никола Иванов Соколов – 1937 г. зав. 4-то отд.1948/49 г., 27.Иванка Цветкова Тодорова-1937г. ???, 28.Иванка Томова Иванова-1937г. с.Орешец, 29.Йонка Георгиева Лозанова-1937г. зав. 4-то отд.1948/49 г., 30.Надежда Крумова Ангелова-1938г. зав. 31.Николина Тодорова Недялкова-1938г. зав., 32.Милчо Костадинов Тодоров-1938г. зав., 33.Богдана Тодорова Ангелова-1938г. зав. 34. Иван Кръстев Илиев-1938 г. зав., 35. Венета Велкова Василева-1938г. зав., 36.Александра Гаврилова Петрова-1938г. зав.


 

 

 

 

Село Калугер, 15 Август 1949 г.

Главен учител: /П/ Кръсто Иванов

Печат: Основно Народно Училище с.Калугер

За директора на прогимназията с. Бела, Белоградчишко.


3.01.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1925 год. 16 Юли – Едно съобщение от Екатерина Перова чрез Белоградчишкия адвокат Киро Панов касаещ Герговата воденица N9 – село Бела


N665 / 02.01.2018 г.


Едно съобщение от Екатерина Перова по мъж Танева, чрез адвоката Киро Панов до Герго Илиев и баща му Илия Пешев Врачкин от с.Бела. Документа касае взаимоотношенията между тях, като съсобственици във една воденица от два мелни камъка, с двор и „каначище“ от около 8 декара, находящо се в Долната махала до съседи: барата /Белската река/ , път, железопътна линия и обща зеленчукова градина. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

КИРО ПАНОВ, п. АДВОКАТ, гр.Белоградчик

печат: БЕЛОГРАДЧИШКО МИРОВО СЪДИЛИЩЕ

Подписаний: П. АПОСТОЛОВ – Белоградчишки Мирови Съдия


ОБЩИНСКО  УПРАВЛЕНИЕ N 402 от 26 АПРИЛ 1907 г. с.БЕЛА 

ВИДИН.ОКР. – БЕЛОГРАД. ОКОЛ.

СВИДЕТЕЛСТВО

…“ Белското Селско Общинско Управление ,Белоградчишка околия дава настоящето на Стоян Каменов и Илия Пешев от с.Бела в удостоверение на това, че два улея от водениците им /находящи се в с.Бела/ са съвсем развалени и негодни за да работят водениците им…..“

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Печат: БЕЛСКА СЕЛСКА ОБЩИНА – ВИДИНСКО ОКРЪЖИЕ – БЕЛОГРАДЧИШ. ОКОЛИЯ

Общинский кмет: /П/ Иван Николов

Секретар Бирник: /П/ Васил Иванов


02.01.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1921 год. 9 Ноември – Белските учители – Служебна книжка – с.Бела, Белоградчишко


N 664 / 27.12.2017 г.


Борис Николов Живков /24.06.1901 – 1984 г./е известен учител от село Бела, тук ви представям неговата служебна книжка издадена от Белското училище на 09.11.1921 г. след завършването му на педагогическата прогимназия в гр.Лом.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека

„ПЕДАГОГИКА“ – София 1949 г. Д.И. „Народна Просвета“

Б.П.Есипов, Н.К.Гончаров

превод Д.К.Минчев

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО НАРОДНО УЧИЛИЩЕ с. БЕЛА


Снабдителна книжка на Ценка Борисова /1907 – 1986 г./ машинно плетачка от с.Бела – 1946 година.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„КНЯЗ АЛЕКСАНДРОВСКО ОБЩ. ЗАНАЯТЧ. СДРУЖЕНИЕ“

Председател на смесено занаятч. сдружение : К.Пуев

Секретар: Илия Кочанов


27.12.2017 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1935/36 год. 17 Юни – ГОДИШЕН ОТЧЕТ – Белско Непълно Народно Основно Училище село Бела, Белоградчишко


N 663 / 19.2017 г.


Училището се отвори на 10 Септември 1935 г., от която дата започна записването на учениците. Записването трая да 14 Септември 1935 г. На 15 Септември се отслужи водосвет, а от 16 Септември 1935 г. почнаха редовните занятия. На 7 и 8 Юни 1936 год. се произведоха  изпитните беседи, а на 14 Юни 1936г. се даде годишно утро. През течение на учебната година училището не е затваряно.

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИ:

  1. Борис Николов с.Бела, 2. Вълко Матеев с.Острокапци, 3. Илия Матеев с.Костичовци, 4. Иванка П.Стоянова гр.Белоградчик, 5. Цветана Илиева Матеева гр.Белоградчик.

Илия Матеев Каменов е ползвал 5 /пет/ дни отпуск, като делегат на конгреса на запасните офицери.


 

 

 

 

 

 

 

Трапезарията учредена от учителския съвет е давала обеди средно на 86 ученика от 16.12.1935г. до 1.05.1936 г. От клона на  „Съюза за закрила на децата “ са получени 1590 лв. През годината е имало две пунктови и две околийски конференции. Тази година при учениците се образува кооперация с 57 ученика. Проведени са излети с маршут до Столовата планина, до каменоломната в местността „Башовица“, до пазара в с.Княз Александрово и една екскурзия до Столица София.


 

 

 

 

 

 

 

Училището се помещава в две училищни сгради. Двора е ограден с тараби. Библиотеката задоволява нуждите. Бюджет за 1935 г. – 9000лв.


 

 

 

 

 

 

 

Училището притежава 7 декара ниви и 73 декара гори, които са дали общ доход 5250лв. Училищно стопанство няма. Безплатна ученическа трапезария имаше, тя е открита 1932 г. по инициатива на училищния съвет.  В местното читалище членуват 5 учители. В местната кооперация е членувал един учител. Юнашки дружества – 1 учител. 


 

 

 

 

 

 

 

Младежки Червен Кръст има с 30 членове създадено 1932 г. 

Главен учител: Илия Матеев


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Д-р Никола Василев, 1920 г. гр.София.

Той е роден в село Бела и е завършил медицина в Швейцария – гръдни болести. Имал е частен кабинет и един от първите ренгенови апарати в България.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


19.12.2017 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1897 год. Един документ „Условие“ между Илия Пешев и Г.Ц.Лазаровски адвокат от гр.Белоградчик


N 662/ 18.12.2017 г.


Документа наречен „Условие“ /Погодба/, е своеобразен договор между адвоката Г.Ц.Лазаровски от гр.Белоградчик и Илия Пешев Врачката от с.Бела, упълномощен от съпругата си Лозана Стоева да води дело с Мария Тошова от с.Костичовци. Предполагам някакви роднински взаимоотношения – имущестнени. Заплащането на адвоката Г.Ц.Лазаровски зависи от крайния резултат на делото. Свидетели са С. Георгиев и Т. Илиев. Илия Пешев, като неграмотен е подписан от К….

 

 

 

 

 

 

 

Документа показва до някъде как са се решавали делата в далечната 1897 година – 2 Май .


Илия Пешев Врачката е баща на Герго Илиев и собственик на една воденица, по късно тя е известна като „Герговата воденица“ и е N9.

Два документа от тези времена:

Призовка от Белоградчишкия околийски съд до Илия Пешев по делото на Екатерина Перова от гр.Белоградчик /Тя е съсобственичка  на воденицата /мелницата/ на Илия Пешев. 24.07.1926 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Николчо Лазаров от гр.Белоградчик -7.07.1920 г. , да се дадат на Мустафа Сулиманов …

 

 

 

 

 

 


Белските моми и ергени 1927 г.

 

 

 

 


Бригада – най-горе и най- дясно с каскета Борис Гергов Илиев

 

 

 

 


Борис Гергов – град Русе на Дунава със съученици от Мелничарското училище.

 

 

 

 

 


18.12.2017 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1927 год. Зелен гущер от село Калугер, Белоградчишко и дядо Ласко – Герасим Кръстев Иванов-Подмолски.


N 661/16.12.2017 г.


В две предишни издания N496/04.12.2015 г. и N633/12.06.2017г. се споменава за Г.Кръстев. По това време не знаех нищо за този човек.

N496/04.12.2015 г.

1932 год. – Отровните змии в България / Viperidae/ от Д-р Иван Буреш и хванати екземпляри около село Калугер, Белоградчишко

В тази публикация е записано, че в царския музей има 24 екземпляра . – Около с.Калугер, Белоградчишко / 24. екз. в цар.Музей ловени през 1926 г. и 1927 год. от Гер.Кръстев и един млад екземпляр уловен на 01.06.1927 г. от М.Аджаров.

N633/12.06.2017г.

ЗЕЛЕН ГУЩЕР / LACERTA  VIRIDIS  Laur./ 

с.Калугер, Белоградчишко

24.05.1927 год. Г. Кръстев

Кой е Гер. Кръстев ???

Оказа се, че Гер. Кръстев е жител на село Калугер известен като дядо /дедо/ Ласко – Герасим Кръстев Иванов-Подмолски. Дядо Ласко умира 1962 г. на 101 години. т.е. роден е около 1861 г. Той свири на змиите с „Дудук“, легендарен ловец на змии и голям майтапчия. Както пише Д-р Буреш в царския музей има 24 екземпляра ловени през 1926/27 година. Кой е свързал Д-р Буреш и Минко Аджаров с дядо Ласко не знам, но и сега в Природонаучния музей в София има изложен един зелен гущер/LACERTA VIRIDIS Laur./ хванат от Г.Кръстев.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Публикацията  на Д-р Иван Буреш

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Какво пише за дядо Ласко /Герасим Кръстев Иванов-Подмолски/ , Троцко Каменов в неговата книга „Гранитово-Калугер-Градище“ 2009 г.

Дедо Герасим и жените

 

 

 


….“ При освобождението от турците само три къщи: на Кръстьо Подмолски /бащата на Дедо Ласко/, на Иван Христов /старата къща/ и на Анто Шанин /старата къща/ са  със стъклени прозорци….“

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Баба Камена и Дедо Яким – с.Калугер/Гранитово/

 

 

 

 

 

Снимката е изработена от фотографа Славчо Ненков от село Бела, сега живущ в гр.Димово, поръчана от протоиерей Лазар Иванов Попов от с.Гранитово – 30.10.1982 г.


16.12.2017 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1927 год. 5 Септември – Бивака при село Бела – офицери от 3-ти пехотен полк- Съдбата на Коста Кръстев Живков от с.Гранитово /Калугер/,Белоградчишко


N 660 / 12.12.2017 г.


Есента на 1927 година Трети Бдински пехотен полк е на бивак в село Бела, по точно в Горна Бела под „Врелото“. В полка служи Коста Кръстев Живков от село Калугер /сега Гранитово/. По това време него го няма и никой не знае къде е! Води се безследно изчезнал. За съдбата на Коста , лично аз съм чувал само израза…“ Дават му писмо и той трябва да го предаде в София. В самото писмо пишело – Приносителя да се ликвидира… т.е. да бъде убит…“

Кой му дава писмото, на кого трябва да го предаде ….? – отговор няма…..

Офицери от 3-ти полк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действащи и запасни и офицери от трети пехотен полк.


Завесата повдига Троцко Каменов в книгата „Гранитово – Калугер – Градище“ 2009 г.

Партийната организация – Дейност от 1924 – 1942 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….“През 1927 година във Видински полк служи Косто Кръстев Живков със средно образование и много начетен. Дадената характеристика от селото /от попа и даскала/ говори, че той е с леви убеждения. Петър Попов – по стар с една година,  от предния набор потвърждава. А зет му – Кръсто Подмолски го абонира за в. „Работник“ и затваря кръга. Поручик Ташев, представител на обществената безопасност е по следите му. Правят го артелчик и един ден му изнасят леглото, вечерта е върнато от другарите. Подготвят изпращането му като куриер за София и из влака го арестуват. Една вечер тръгва той за София с „поверителна“ поща. На Слана бара Ташев и други го свалят от влака, но не към гарата, а от другата страна. Откарват го към Дунав, убиват го, връзват му камък за врата и го хвърлят в реката. Дедо Кръсто Живков, баща му, ходи няколко пъти при командира на полка /на лагер в с.Бела, поляната при Врелото/, където го лъгали, че и те го чакат, че е избягал в Югославия и накрая го предупреждават да не го търси повече, че ще отиде при него….“


Това е Косто.

 

 

 

 

 

 

 

Тук пише, че е убит 1928 г.  

Ако Петър Иванов Попов е един набор преди него, значи е роден 1903 г. Петър Попов е роден на 12.04.1902 година.

На снимката са част от хората, които са служили с Косто, а може би имат отношение към неговата съдба…???

Търси се повече информация по този случай….


Църквата в Гранитово

 

 

 

 

 

Вековното дърво в Гранитово

 

 

 

 

 

 

 


Изглед към Градището

 

 

 


12.12.2017 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар