1937 год. Списък за събрани пари в училището на село Бела, Белоградчишко


N 679 / 30.03.2018 г.


Списъка е без първата страница и не може да се разбере за какво са тези пари, но от последните редове се разбира, че се касае за Белското училище.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Цялата сума на средствата е обобщена на 14.Юли 1937 гдина. 17173 лева.

Списък:  Цено Тодоров, Кръсто Томов, Марко Османов, Васил Михов, Троцко Каменов, Йордан Николов, Николо Иванов, Иван Костов, Цено Николов, Петър Груев, Константин Тодоров, Тодор Цолов, Анто Борисов, Васил Миков, Иван Кръстев, Игнат Антов, Георги поп Цветков, Иван Асенов, Катерина Йорданова, Неко Иванов, Иван Костов, Илия Миков, Георги Кузманов, Катерина Петрова, Ценка Павлова, Крум Ненов, 

За футболна топка , за книги

Васил Герасимов, Иван Марков, Иван Георгиев, Иван Джурджов, Иван Петров, Цоло Митов, Ценко Николов, Рачо Петков, Цанко Василев, Васил Петров, Иван Костов, Анто Борисов, Александър Петров, Петър Георгиев, Цено Тодоров, Ангел Борисов, Найден Костадинов, Тодор Томов, Троцко Каменов, Вълчо Иванов, Георги Ангелов, Мико Георгиев, Иван Марков, Иван Костов, Асен Стоянов, Петко Гаврилов, Милка В.Манчева – доброволни за вноска за книги.

От Ф. /фонд/ ученическа библиотека , книги „Геогравско четиво“, Бай Ганьо, Стихове от Ботев.

Предадена сума от магазинера Йордан Николов, от магазинера Пешо Лозанов, Повърнат дел от Васил Стефанов – напуснал кооперацията, Също на Стоян Инков, От продадени учебници, Непредадени от Васил Герасимов – Магазинер.

Учебници и материали на ученици в прогимназията – 14.06.1937г. 

В този списък има ученици и от други села, като например Троцко Каменов от село Калугер /Гранитово/


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Един документ от 27.01.1925 г. подписан от  и.д. Директора Георги Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

Георги Георгиев е директор на Белската Смесена Прогимназия, родом е от гр.Берковица, след тази дата повече не се споменава в документите на Белското училище. Нямам сведения за него, къде е бил преместен. ???


Един документ до ръководителя на младежкия Червен Кръст в село Бела – 1947 година .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Следа за учителя Панталей  Игнатов Димитров, който е бил учител в село Бела 1921/22 г. , а сега 1936 година е Главен учител в село Сеславци , Кубратско.

 

 

 

 

 

 

 

 


Свидетелство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932 год. Вера Ст.Иванова – съобщено, Борис Николов – съобщено, Илия Матеев.


30.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942/43 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 4 Юни 1943 година.


N 678 / 19.03.2018 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 1944г.
Училището се отвори на 10 Септември 1942 г. от която дата започна записването на учениците. Записването трая до 14 Септември 1943 г. На 15 Септември се отслужи водосвет, а от 16 Септември почнаха редовните занятия. На 39 Май 1943 г. се произведоха годишните беседи , а на 6 Юни се даде годишно утро. През учебната година училището не е затваряно 3.11. и 11.11.1942 г. до 9.11. и 15.11.1942 г. всичко 12 дни по болест.Околийския училищен инспектор е посетил училището на 8 Април 1943 г. От медицинския лекар е посетено 2 пъти , а от фелдшера многократно.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

През миналата учебна година персоналът се състоеше от 7 души, а през настоящата от 6 души.. През течение на учебната година Илия Матеев Каменов е мобилизиран от 17.09.1942 година.
1.Борис Николов Живков – с.Бела, 2. Здравка Иванова Димитрова – гр.Белоградчик, 3. Илия Матеев Каменов – с.Костичовци, 4. Павлина Василева Мишева  – гр.Стара Загора, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Цветана Илиева Матеева – гр.Белоградчик


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Отчета не е подписан.


Информация!!!

Една снимка на Видинския митрополит Неофит /1868 – 1974 г./ с надпис на гърба от Свещ. Лазар Иванов Попов, свищеник на с.Калугер и с.Бела

 

 

 

 

 

 

 

“ Дедо Неофит почина на 26.02.1974 г. на 103 годишна възраст. Той беше архиерей от голема величина, редко образована личност, със завидна култура и ненадминат книжовник. Свещенството от Видинска епархия много нещо му дължи.“

Прот. Лазар


Лазар със съпругата си Мита 1931 г.

 

 

 

 

 

 

 

…“ Снимката е изработена от Цеко Г.Петров от гр.Видин, а родом от гр.Белоградчик. Снимката е направена на 15 Май 1931 г0д., два дена след  ръкополагането ми за свещеник…“

15 Май 1931 г.  гр.Видин

Свещ. Лазар.


19.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1923/24 год. Партидно – Разходна книга на Белското Училищно Настоятелство за прогимназията.


N677 / 12.03.2018 г.


През 1922 година в село Бела е открита прогимназия, за Главен учител е назначен учителя от гр.Берковица – Георги Георгиев. Тук ще представя книгата на „Белското Училищно Настоятелство – Прогимназия за 1923/24 година.“

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

….Лом – Белогр. временен държавен бирник Алекси Попов…. внесе за Белското основно първоначално училище…..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….Внесено от Илия Иванов от с.Бела помощ събрана от баща му….1921 г.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Илия Иванов от с.Бела внесе волна помощ събирана през 1921 г. от жителите на село Бела за откриване прогимназиално училище.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Председател на настоятелството : /П/ Панто Ценов

Касиер: /П/  Васил Пешев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Белоградчик – 24.04.1922 година.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека – Толстоистите в нашия край!!!

„СЪВРЕМЕННИТЕ БЕДСТВИЯ  – безсилието на черквата, науката и политиката, разумно религиозно разбиране на живата“

от П.П.Николаев – превод Славчо Данаилов

издание на „Ясна поляна“ N3

Печатница А. Димитров гр. Лом

Адрес на списанието – Васил Атанасов с. Ружинци – Белоградчишко

ЯСНА ПОЛЯНА – списание за прост трудов живот и единение чрез любовта.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Две снимки – гр.Белоградчик 1952 година.

Обучение на доброволни отряди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма информация – само годината.


12.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1922/23 год. Партидно – Разходна книга на Белското Училищно Настоятелство за прогимназията.


N 676 / 09.03.2018 г.


През 1922 година в село Бела е открита прогимназия, за Главен учител е назначен учителя от гр.Берковица – Георги Георгиев. Тук ще представя книгата на „Белското Училищно Настоятелство – Прогимназия за 1922/23 година.“

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Председател на настоятелството е Панто Ценов, а касиер-секретар е Васил Пешев. Главен учител и членове…..няма посочени.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Крум Райков, като секретар на уч. настоятелство, секретар на учил. Н.К.Андреева, също и на Мария Попова. Киро Панов касиер-счетоводител 1921/22 г., Васил Пешов касиер-счетоводител 1922/23 г.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на учителите от основното училище: Андрей Тодоров, Костадин Живков и Крум Райков. Директора при Смесената  Прогимназия Георги Георгиев, а така също и на Ангелина поп Маркова, Н.П.Андреева, Андрей Тодоров  и Мария Попова.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Трифон Савчев от гр.Белоградчик за канцеларски материали, на училищния слуга Йордан Василев, на Борис Петров слуга при смесената прогимназия.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Георги Миков от с.Бела, на Петра Иванова от с.Калугер, Панко Панов, Панто Марков и Васил Пешов от с.Бела. Платено на Н.Георгиев от гр.Белоградчик за 24 броя куки за прозорци.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Трифон Савчев от гр.Белоградчик и Махмуд Ахмедов от с.Александрово, платен наем за помещение на Петър Тодоров Дановски.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Найден Стоянов Николов и Трифон Савчев от гр.Белоградчик за канцеларски материали.


 

 

 

 

 

 

 

Платено за дърва на Панко Панов и Рангел Живков за доставка на дърва.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Панко Панов с.Бела и Какум Върсанов с.Александрово, Борис Ценов с.Бела, Кръсто Чуперков с.Александрово, Демо Мигов с.Бела, Панто Панов, Васил Пешов и Борис Ценов с.Бела, Васил Николов, Какум Аладжеш, Тодор П.Митов с.Александрово, Панто Панов и Иван Рангелов от с.Бела. Също на Ц.П.Главчев и братя Вълчеви от гр.Белоградчик.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Трифон Савчев от гр.Белоградчик и Махмуд Ахмедов от с.Александрово, Г.Златаров от гр.Лом, Мико Аврамов от с.Александрово и Кирил Костов от гр.Видин.


 

 

 

 

 

 

 

Училищна библиотека, платено за книги и списания за прогимназията – 538 лв., също на министерството на Народното Просвещение и Видинската окръжна инспекция – 207 лв., също на Видинския окръжен инспектор – 260 лв.


 

 

 

 

 

 

 

Платено на Трифон Савчев от гр.Белоградчик за учебници на бедни деца – 196.90 лв.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Настоящата книга е преброена, подписана , пронизана и подпечатана с печата но Белоградчишкото околийско управление, съдържа всичко 10 листа – 14.02.1923 година.

За Околийски началник: /П/

Секретар: /П/


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една снимка от 1894 година в гр.Видин. Черковния хор. На тази снимка присъства и Генчо Н.Гъдев – Свещеник в гр.Белоградчик и полкови свещеник през войните на 15 Ломски пехотен полк.

Бележката е направена от основателя на хора Руси Коджаманов 1929 година.

 

 

 

 

 

 

 

Руси Коджаманов /р.16.04.1866 с.Вардун – п.1.10.1933г./, живее и работи в гр.Видин. На снимката той е посочил :“ От ляво към дясно са – Гъдев, Чомаков …..“/Гъдев е вторият след жената в бяло/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Свещ. Генчо Н.Гъдев, полкови свещеник на 15 пехотен Ломски полк през войните. Какво пише за него във „ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ историческо минало и съвременното и състояние“-1924 г. Генчо Гъдев е роден в гр.Габрово 1862 година, ръкоположен е на 8.10.1897 г. Може би Свещеник Генчо Гъдев е участвал в черковния хор на Руси Коджаманов и това обяснява присъствието му на тази снимка.

 

 

 

 

 

 

 

Свещеник Гъдев през войната 1917 г.


9.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1947/48 год. Ведомости за получаване на лекторско възнаграждение при Народното Основно Училище в с.Бела, Белоградчишко.


N 675 / 01.03.2018 г.


Ведомост за требване на лекторско възнаграждение на учители лектори при Народното Основно Училище с.Бела, Белоградчишко за м.Декември 1947 г.  и м.Януари 1948 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Веселина П. Ив. Попов / Веселина Петрова Ив. Попова/, 2. Тота Д-р К. Даковска, 3. Ангелина Попова.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бела  15.05.1948 год. – Директор


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Две имена – хора от Русия намерени в тетрадка по Френски език на Марин Гергов Илиев ученик в Белоградчищката прогимназия в периода 1921 г. до 1925 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Тихонович Василченко, Россия, Донецка област, Ростовский придонецки округ, село Веселая Поргъба ???

Александру Александровичу Склярову, Россия, Терская област или /Тверская / ………….станция Самашкинская.

От 1922 г. Марин е активен член на Юнашкото дружество в гр.Белоградчик. В града по това време има много  Белоемигранти. Тези имена имат ли отношение към тези събития???


Две снимки от Бела ??? 

 

 

 

 

 

 

 


01.03.2018 год. IBSBela 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1933/34 год. Няколко документа на ученическата кооперация при основното училище село Бела, Белоградчишко.


N 674/28.02.2018 г.


ДНЕВНИК за водене сметките на ученическата кооперация при основното училище в село Бела 1933 – 1934 учебна година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??? Изплатено 11.11.1933 г.  Госпожица Василева и Лиляна.


Ученическа кооперация село Бела през учебната 1934/35  година.

 

 

 

 

 

 

 

Село Бела , юни 1935 година – /П/  Борис Николов


Отчет на ученическата кооперация 1935/36 учебна година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..“ Драги Стоянчо…….13 Юни 1936 година /П/ Борис Николов.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една неизвестна снимка на  Свещ. Генчо Н.Гъдев, полкови свещеник на 15 пехотен Ломски полк през войните.  Какво пише за него във „ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ историческо минало и съвременното и състояние“-1924 г.  Генчо Гъдев е роден в гр.Габрово 1862 година, ръкоположен е на 8.10.1897 г. Снимката е от картичка изпратена до гр.Габрово от фронта „Следа“ на 28.11.1917 г. подпечатана с полковия печат и цензурирана от самият Свещеник Гъдев. „Подадено Свещеник от 15 Ломски полк 6 та Дивизия – „Следа“ „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересна подробност е , че неговата дъщеря Вера поп Гъдева е учителка в село Бела 1928/29 година и е една от инициаторките за създаване на читалището  в селото. Назначена е за учителка в селото на 15.09.1928 година. Вера Гъдева Генчева, среща се и като Вера Груева Генчева. В статистически лист от 1932/33 година за нея пише, Верка Ст.Иванова / Верка Стоянова Иванова/, родена в гр.Белоградчик, възраст 22 години, женена, образование – средно педагогическо , стаж 3 години, постъпила е 15.09.1929 г. Съпругът и е учител в с.Макреш.  През 1932 г. Вера Ст.Иванова се премества в село Шипот.


ДЕФИЛЕТО – гр.Белоградчик – картичка Никола Савчев 1913г.

 

 

 

 

 

….Път на войната….


28.02.2018 г. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1943/44 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 31 Юни 1944 година.


N 673 /13.02.2018 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 1944г.

Училището се отвори на 10 Септември 1943 г. от която дата започна  записването на  учениците. Записването трая до 14 Септември 1943 г.  На 15 Септември се отслужи водосвет, а от 16 Септември почнаха редовните занятия. На 28 Май 1944 г. се произведоха годишните беседи , а на 4 Юни се даде годишно утро. През учебната година училището не е затваряно. Околийския училищен инспектор е посетил училището на 17 Май 1944 г. От медицинския лекар е посетено на 21 Септември 1943 г., а от фелдшера на 23.12.1943 година.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

През миналата учебна година персоналът се състоеше от 6 души. От началото на учебната година напусна учителката Павлина В.Мишева и вместо нея бе назначен  Деко Стоянов Митов и Магда Б.Найденова. През течение на учебната година Илия Матеев Каменов е преместен в новите земи.

  1. Борис Н.Живков – с.Бела, 2. Деко Ст.Митов – с.Киряево, 3. Здравка Ив.Димитрова – гр.Белоградчик, 4. Магда Б.Найденова – ????, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Цветана Ил.Матеева – гр.Белоградчик

 

 

 

 

 

 


Останалите раздели не са попълнени, не е подписан отчета и завършва с надпис на  гърба на документа от учителя Борис Николов Живков.


 

 

 

 

 

 

 

“ Годишния успех на учениците е изчислен съгласно измененията и допълненията на правилника за народните основни училища : държ. в. бр. 51 от 6 Март 1944 г. и указания  N 12 от 10.02.1944 г. „

Класен наставник, Учител на отдел. : /П/ Борис Николов


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Снимка с надпис

Родителите на Свещеник Лазар Иванов Попов от с.Калугер /Гранитово/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама е родена 15 .8.1873 г. – п. 12.11.1957г.

Тата е роден 25.03.1874 г. – п.28.06.1956 г.

Родили, отгледали, задомили и изучили седем /7/ деца – четири дъщери и трима синове: 

  1. Елена  родена – 25.03.1896 г.
  2. Кръсто роден – 5.01.1898 г.
  3. Първа родена – 23.01.1900 г.
  4. Петър роден – 12.04.1902 г. – п.22.06.1983 г.
  5. Йонка родена – 8.06.1904 г. – п.01.05.1982 г.
  6. Лазар роден – 8.01.1907 г.
  7. Петкана родена – 9.07.1910 г. – п.1.11.1980 г.

Ние с Мита се женихме на 26.04.1931 г.  

Мита почина на 15.02.1980 г. в 9.00 часа преди обед.


13.02.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар